UNC-ZH Stimuleringssubsidie

Welke onderzoeksvragen leven er in de praktijk? Met de UNC-ZH Stimuleringssubsidie stimuleren we onderzoeksvragen uit de ouderenzorg. Vanuit het LUMC begeleiden we de onderzoeken. De inzendingen komen van ouderenzorgorganisaties uit ons netwerk.

Inschrijving geopend voor UNC-ZH Stimuleringssubsidie 2024!

Jaarlijks reikt het UNC-ZH de stimuleringssubsidie uit aan een zorgprofessional (bijv. specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige, paramedicus) met een onderzoeksidee dat past binnen één van de speerpunten van het UNC-ZH.

Aandachtsgebieden

Binnen het UNC-ZH werken we met vijf aandachtsgebieden binnen de overkoepelende speerpunten ‘herstel’ en ‘welbevinden’. Meer informatie over de aandachtsgebieden vind je op https://unc-zh.nl/onderzoeken/. Het onderzoeksvoorstel voor deze oproep moet passen binnen één van deze aandachtsgebieden. 

Wat valt er te winnen?

De subsidie betreft een bedrag van maximaal 10.000 euro. Daarnaast ontvangt de aanvrager begeleiding van een ervaren senior onderzoeker bij het uitvoeren van het onderzoek. Het winnende onderzoeksidee wordt dus gezamenlijk uitgevoerd door de aanvrager (de zorgprofessional) en een onderzoeker van het LUMC, om de verbinding tussen wetenschap en praktijk te versterken.

Voorwaarden

 • Het onderwerp sluit aan bij één van de speerpunten van het UNC-ZH
 • De aanvraag komt vanuit een zorgprofessional die verbonden is aan een lid-organisatie van het UNC-ZH
 • De projectomschrijving bevat een wetenschappelijke vraagstelling die aantoonbaar vanuit de praktijk/zorgprofessional komt
 • Er komt een wetenschappelijke publicatie uit voort (geschreven door de zorgprofessional samen met een onderzoeker van het LUMC)
 • Het onderzoek is meer dan alleen zorgevaluatie of een lokaal implementatieproject voor de eigen instelling
 • Het onderzoek levert nieuwe kennis op die generaliseerbaar is naar andere organisaties en kan leiden tot zorgverbetering
 • De aanvraag wordt gesteund door de Raad van Bestuur van de betreffende lid-organisatie en de zorgprofessional krijgt vanuit de organisatie tijd om aan het onderzoek te werken (de tijdsinvestering is afhankelijk van het onderzoeksvoorstel en komt gemiddeld neer op 8 uur per week voor een periode van 1 jaar).
 • Het onderzoek dient uiterlijk 1 juli 2024 te starten
 • Het onderzoeksproject dient haalbaar te zijn in 1 jaar

Tijdpad

Voor 2024 is de tijdlijn als volgt:

 • Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 januari 2024 en 18 februari 2024;
 • De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen eind februari 2024;
 • De toekenning van de stimuleringssubsidie zal plaatsvinden tijdens het jaarlijkse UNC-ZH symposium op 15 maart 2024.

Aanvraagprocedure

Aanvragen voor de stimuleringssubsidie dienen uiterlijk 18 februari 2024 in het bezit te zijn van het UNC-ZH. U kunt uw aanvraag indienen via unc-zh@lumc.nl

De aanvraag dient te bestaan uit:

 1. Ingevuld aanvraagformulier

Het aanvraagformulier bestaat uit 3 onderdelen: motivatie, projectomschrijving en begroting. Op het aanvraagformulier wordt elk onderdeel nader toegelicht. Gebruik het bestaande format: download het aanvraagformulier hier.

 1. Verklaring Raad van Bestuur

Een schriftelijke verklaring van steun voor het onderzoeksidee van de Raad van Bestuur van de betreffende lid-organisatie, waarin staat dat de zorgprofessional – bij toekenning van de subsidie – tijd krijgt vanuit de organisatie om aan het onderzoek te werken.

 1. Curriculum vitae

CV van de zorgprofessional die de aanvraagt doet.

Onvolledige of te laat ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Bij toekenning

De toegekende subsidie wordt in twee termijnen uitgekeerd. De eerste termijn omvat 80% van het toegekende subsidiebedrag. Dit wordt in juli 2024 uitgekeerd. Het resterende bedrag zal worden uitgekeerd na inlevering van de eindverantwoording.

Eindverantwoording

Na het afronden van het project moet binnen twee maanden de eindverantwoording bij ons binnen zijn (uiterlijk op 1 september 2025). U kunt uw eindverantwoording indienen via unc-zh@lumc.nl. De eindverantwoording moet een aantal onderdelen bevatten:

 • Beschrijvend verslag van het project
 • Foto’s van het project
 • Financiële verantwoording (overzicht van de gemaakte kosten)

Scan de QR-code voor het aanvraagformulier of klik hier


De winnaars van de afgelopen jaren

2023
Titel: Het effect van consistentie-aanpassing(en) van voeding en dranken bij personen met dementie en dysfagie op kwaliteit van leven.
Wie: Christine Koevoets
Organisatie: Topaz
Onderwerp: Optimaliseren van kwaliteit van leven bij bewoners met dementie en dysfasie

Christine Koevoets onderzoekt hoe mensen met dementie en problemen bij het slikken hebben (dysfagie) hun kwaliteit van leven ervaren, vooral als ze alleen zachte maaltijden en dikke dranken kunnen eten en drinken.

2020
Titel: ‘De een zwijgt, de ander luistert’.
Wie: Brenda Neesen
Organisatie: Laurens
Onderwerp: Een pad naar het bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit in de Geriatrische Revalidatie.

Brenda Neesen doet onderzoek naar het bevorderen van open gesprekken over seksualiteit en intimiteit in de context van geriatrische revalidatiezorg.

2019
Titel: Ervaringen en behoeften van zorgmedewerkers bij het herkennen en begeleiden van kauw- en slikproblemen bij mensen met dementie.
Wie: Charlotte Landers
Organisatie: Woonzorgcentra Haaglanden
Onderwerp: Kauw- en slikproblemen bij dementie.
Onderzoek: Omgaan met kauw- en slikproblemen bij mensen met dementie

Charlotte Landers onderzoekt welke belemmerende en bevorderende factoren zorgmedewerkers ervaren bij het herkennen van slikproblemen bij mensen met dementie.

2018
Titel: Revalidatie voor de mantelzorger na een CVA.
Wie: Mariska Vielvoye
Organisatie: Zonnehuisgroep Vlaardingen
Onderwerp: Zorg voor mantelzorgers.

Mariska Vielvoye onderzoekt of het betrekken van familieleden bij de revalidatie van patiënten na een CVA in een revalidatiecentrum kan helpen om zowel de familieleden beter te ondersteunen als de patiënten sneller naar huis te laten gaan.

2017
Dit jaar kwamen twee onderzoeksvoorstellen in aanmerking voor de UNC-ZH Stimuleringssubsidie.

Titel: Behoud van autonomie en kwaliteit van leven met een lerend vermogen programma.
Wie: Manja Trouw & Mari Groenendaal
Organisatie: Woonzorgcentra Haaglanden
Onderwerp: Autonomie bij dementie
Onderzoek: Betekenisvolle activiteiten bij transitie

Het onderzoek van Manja Trouw & Mari Groenendaal richtte zich op het behoud van zinvolle activiteiten, met een specifieke focus op de overgang van thuis naar een verpleeghuis. Het doel is om te onderzoeken hoe waardevolle activiteiten behouden kunnen worden wanneer mensen verhuizen naar een verpleeghuis.

Titel: Vitale Tuin.
Wie: Melanie van der Velde
Organisatie: Pieter van Foreest
Onderwerp: Invloed buitenomgeving op KvL bij dementie
Onderzoek: Vitale Tuin

Melanie van der Velde onderzocht het effect van buiten-zijn op onbegrepen gedrag bij mensen met dementie.

2016
Titel: Ontbijtproject: Een goede start van de dag.
Wie: Guy Kolman & Eva van der Ploeg
Organisatie: Argos Zorggroep

Het ontbijtproject heeft als doel om meer structuur en rust te brengen in het leven van bewoners, wat kan helpen om onbegrepen gedrag te verminderen. Daarnaast wil het project ervoor zorgen dat bewoners beter gaan eten, minder vaak vallen en hun medicijnen correct innemen, wat hun algehele levenskwaliteit verbetert.

Guy Kolman en Eva van der Ploeg onderzochten met behulp van de wetenschappelijke observatiemethode genaamd Dementia Care Mapping, hoe effectief het ontbijtproject is.