Organisatie van zorg

Het aandachtsgebied ‘Organisatie van zorg’ richt zich op het verbeteren en bevorderen van de kwaliteit van zorg aan ouderen. Het beschrijft vanuit het perspectief van de oudere (vraaggericht) de organisatie van de behandeling, begeleiding en zorg voor kwetsbare ouderen en diens naasten. Uitgangspunt hierbij is het bieden van kwalitatief goede integrale zorg op basis van interdisciplinaire samenwerking.

Lopende onderzoeken

Een optimaal leefmilieu voor mensen met het syndroom van Korsakov

Welbevinden

Onderzoek naar hoe de woonvorm en het leefmilieu van mensen met het syndroom van Korsakov optimaal kan worden vormgegeven, zodat zij zoveel mogelijk zelfstandigheid en kwaliteit van leven ervaren.

Lees verder

RELOCARE

Welbevinden

Het verhuizen van verpleeghuisbewoners in en tussen verpleeghuizen kan verschillende redenen hebben, uiteenlopend van veranderende zorgbehoeften tot de sluiting van zorgfaciliteiten. De transities in en tussen verpleeghuizen kan de gezondheid en het welzijn van verpleeghuisbewoners op verschillende manieren negatief beïnvloeden, uiteenlopend van het ervaren van stress tot de ontwikkeling van depressie. Om deze negatieve consequenties te voorkomen, te verzachten of te elimineren is het van belang dat er transitie-interventies worden geïdentificeerd, geanalyseerd en ontwikkeld die bijdragen aan effectieve en succesvolle transitie in en tussen verpleeghuizen.

Lees verder

Hartelijk Welkom!

Welbevinden

Het verbeteren van het opnameproces van mensen met dementie van thuiszorg naar het Verpleeghuis, voor zowel de persoon met dementie als diens mantelzorger.

Lees verder

INTERACTION: Interprofessioneel samenwerken in het verpleeghuis

Herstel Welbevinden

Dit promotieonderzoek heeft als doel om interprofessionele samenwerking in de langdurige zorg en de geriatrische revalidatie te optimaliseren.

Lees verder

EU-COGER: European cooperation in geriatric rehabilitation research after COVID-19

Herstel

De EU-COGER- studie is Europese observationele multicenter studie naar het herstel en de inhoud van het revalidatietraject van post-COVID-19- patiënten in de geriatrische revalidatie.

Lees verder

Meetgegevens in de geriatrische revalidatie: Problemen van cliënten in beeld met het COPM-interview

Herstel

Met het Canadian Occupational Performance Measure (COPM) interview maakt de ergotherapeut een inventarisatie van de belangrijkste problemen in dagelijks handelen zoals dit door de client wordt ervaren. Met een systematisch literatuuroverzicht worden de meeteigenschappen van de COPM in kaart gebracht. Met interviews door verschillende ergotherapeuten wordt de interrater betrouwbaarheid, ofwel de mate van overeenstemming tussen verschillende beoordelaars, onderzocht.

Lees verder

CREATE (Challenging REhAbiliTation Environment)

Herstel

Het conceptualiseren van de term uitdagend revalidatieklimaat en het ontwikkelen van een hierop gebaseerd meetinstrument en interventie, wat in de praktijk getoetst wordt.

Lees verder

Afgeronde onderzoeken

Meetgegevens in de geriatrische revalidatie: het meten van fysiek en cognitief functioneren met de USER-observatielijst

Herstel

De Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Revalidatie (USER) is een observatielijst die in de geriatrische revalidatie wordt gebruikt om het fysiek en cognitief functioneren van een cliënt te monitoren. Tot nu toe waren de meeteigenschappen van de USER voor de geriatrische revalidatie nog niet goed onderzocht. Onderzoekers en zorginstellingen uit de netwerken UNC-ZH en UNO Amsterdam trekken gezamenlijk op om hier meer zicht op te krijgen.

Lees verder

Oog voor Naasten – COVID-19

Welbevinden

Dit project is een aanvullende module op de Oog voor Naasten-methodiek om zorgverleners handvatten te geven bij het zorgen voor naasten als er sprake is van een uitbraak van besmettelijke, ernstige ziekte waarbij maatregelen getroffen moeten worden.

Lees verder

COVID-19 MINUTES- studie

Welbevinden

Hoe verging het de verpleeghuizen? Welke problemen en oplossingen werden besproken in de crisisteams? Met de COVID-19 MINUTES- studie, volgden we verpleeghuizen tijdens de pandemie op de voet. Onderzoek naar genomen COVID-19- maatregelen en problemen in verpleeghuizen.

Lees verder

Oog voor Naasten

Welbevinden

Het doel van het project is het ondersteunen van generalistische zorgverleners, werkzaam in verpleeghuizen en ziekenhuizen, in het geven van systematische voor- en nazorg aan naasten van patiënten met een levensverkortende ziekte of kwetsbaarheid.

Lees verder

Pijn in beeld en behandeld

Welbevinden

Dit project heeft tot doel het verbeteren van de pijnbehandeling van verpleeghuisbewoners en de overdracht aan de eerste lijn.

Lees verder

Comorbiditeit in GR

Herstel

Ouder worden gaat gepaard met fysiologische veranderingen en aanwezigheid van vaak meerdere gelijktijdige aandoeningen. Dit onderzoek richt zich op de zorgbehoeften en het herstelpatroon in revalidatietraject van kwetsbare ouderen.

Lees verder

BACK-home

Herstel

Een interventieonderzoek naar de bruikbaarheid van een steuntaken-scorelijst bij geriatrische revalidatie in de avond en nacht.

Lees verder

SINGER

Herstel

Samenwerking en innovatie in de geriatrische revalidatie

Lees verder

AWBZ-revalidatie

Herstel

Revalidatie in de AWBZ: Omvang, aard en intensiteit

Lees verder