De Vitale Tuin

Welbevinden
English text below

Wat is het effect van tuingebruik op kwaliteit van leven en probleemgedrag van mensen met dementie in het verpleeghuis? Een promotieonderzoek naar de meerwaarde van tuingebruik en de implementatie ervan in het dagelijks leven van mensen met dementie in het verpleeghuis.

Inhoud onderzoek

Logo UNC-ZH onderzoek Vitale Tuin

Gemiddeld gezien blijft meer dan 90% van de mensen met dementie gedurende de dag binnen en blijven zij op de afdeling. Er is sprake van een enorm verlies van kwaliteit van leven. Eén van de aspecten die kwaliteit van leven beïnvloeden is probleemgedrag bij dementie, zoals bijvoorbeeld agitatie.

Er zijn verschillende interventies ontwikkeld om bovenstaande problemen op te lossen. Eén van die interventies is het passieve en actieve gebruik van de tuin van het verpleeghuis. Tuingebruik refereert aan elke persoonsgerichte activiteit in de tuin van het verpleeghuis die passend is bij de gebruikelijke activiteiten uit de dagelijkse praktijk. Dit betekent dus naar buiten gaan in de tuin van het verpleeghuis en daar doen wat je normaal binnen doet. Voorbeelden van persoonsgerichte activiteiten zijn in de tuin zitten, een gesprek voeren, iets eten of drinken, tuinieren of het krijgen van een behandeling. De activiteiten zijn aangepast aan de wensen en voorkeuren van de bewoners.

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor de positieve effecten van tuingebruik op mensen met dementie in het verpleeghuis. Er zijn positieve effecten gevonden op kwaliteit van leven, stress, agitatie, apathie en het bezig zijn met de omgeving/activiteit.

Gezien het belang van naar buiten gaan in een natuurlijke omgeving voor mensen in het algemeen, en mensen met dementie in het bijzonder, richt dit proefschrift zich daarom op de volgende onderzoeksvraag: “Wat is het effect van tuingebruik op kwaliteit van leven en probleemgedrag van mensen met dementie in het verpleeghuis?”

Om dit te bereiken doen we een systematische review, een cross-sectionele-studie, een haalbaarheidsstudie en een mixed methods-studie.

Read this text in English:

Vitality Garden

What is the effect of garden use on quality of life (QoL) and behavioural and psychological symptoms of dementia (BPSD) in people living with dementia in nursing homes? A dissertation on the effect of garden use and the implementation of garden use in the daily life of people living with dementia in nursing homes.

On average more than 90% of the residents stay inside during the day. They experience a major loss of quality of life (QoL). Some of the aspects that influence QoL are behavioural and psychological symptoms of dementia (BPSD), for example agitation.

Various interventions have been developed to tackle the problems mentioned above. One of these interventions is the passive and active use of nursing home gardens. The term garden use refers to any person-centred activity in the nursing home garden that fits within the usual activities in daily nursing home practice. This means going into the nursing home garden and doing an activity outside that is usually done inside. Examples of person-centred garden activities are sitting in the garden, having a conversation, drinking or eating, gardening, or receiving therapy. The activities are tailored to the residents’ wishes and preferences.

In recent years, interest in the effects of garden use on people living with dementia in nursing homes has increased. Positive effects on QoL, stress, agitation, apathy, and engagement were found.

Considering the importance of going outside and being in a natural environment for people in general, and people living with dementia in particular, this dissertation focusses on the following research question: “What is the effect of garden use on QoL and BPSD in people living with dementia in nursing homes?”

To answer this question, a systematic review, a cross-sectional study, a feasibility study and a mixed-methods study will be performed.