ENACT studie

Welbevinden
English text below

In co-creatie met zorgmedewerkers, familie en vrijwilligers wordt een toolkit met 'best practices' ontwikkeld die ondersteunt in het kiezen, uitvoeren en evalueren van betekenisvolle activiteiten voor verpleeghuisbewoners met dementie.

Inhoud onderzoek

logo enact studie

Betekenisvolle activiteiten zijn activiteiten of bezigheden die de persoon met dementie een gevoel van plezier geven. Ze sluiten aan bij de interesses, gewoonten, identiteit, rollen en routines van de persoon met dementie en zijn aangepast aan zijn of haar mogelijkheden. Het kiezen en implementeren van betekenisvolle activiteiten blijkt in de praktijk echter lastig en niet alle bewoners profiteren van dezelfde activiteiten. Naar verwachting verbeteren succesvolle betekenisvolle activiteiten de kwaliteit van zorg, de kwaliteit van leven en de sociale relaties van mensen met dementie en hun naasten. In dit onderzoek ontwikkelen we samen (in co-creatie) met zorgprofessionals, naasten en vrijwilligers een toolkit die ondersteunt in het kiezen, uitvoeren en evalueren van betekenisvolle activiteiten voor verpleeghuisbewoners met dementie om betekenisvolle activiteiten (nog) beter bij hen aan te laten sluiten.

Om te komen tot deze toolkit is eerst een landelijke vragenlijst (survey) uitgezet en zijn focusgroepen en diepte-interviews gehouden. De resultaten van de vragenlijst laten zien dat er 129 verschillende activiteiten aangeboden worden in de Nederlandse verpleeghuizen. Van de meeste activiteiten wordt door zorgprofessionals, naasten en vrijwilligers verwacht dat deze bijdragen aan de kwaliteit van leven van de verpleeghuisbewoners. Zorgprofessionals, vrijwilligers en naasten zijn betrokken bij het aanbieden en uitvoeren van betekenisvolle activiteiten. Daarnaast hebben de focusgroepen en diepte-interviews ons meer inzicht gegeven in het proces van het kiezen van een activiteit en de faciliterende en belemmerende factoren die hierbij ervaren worden.

Op basis van de voorgaande studieresultaten ontwikkelen we nu de eerste versie van de toolkit. Deze eerste versie bevat verschillende betekenisvolle activiteiten. Daarna ontwikkelen we de toolkit verder in en samen met de praktijk. Hiervoor gebruiken we verschillende onderzoekmethoden: think aloud, photo-elicitation. interviews, observaties, reflectie en vragenlijsten.

 

Gepresenteerd op
26th Nordic Congress of Gerontology 2022, Odense, Denemarken

Verschenen in
LEEF Magazine, nummer 36, winter 2022

Read this text in English:

ENACT study - Developing a toolkit for best practices for offering mEaNingful ACTivities to nursing home residents with dementia in the Netherlands

In co-creation with healthcare professionals, family, and volunteers, a toolkit will be developed with ‘best practices’ to support caregivers when choosing and performing meaningful activities for people with severe dementia living in Dutch nursing homes.

Meaningful activities are activities that provide the person with dementia a sense of pleasure. They match the interests, habits, roles, and routines of the person with dementia, and are suited to the individual’s capabilities. Not all people benefit from the same activities. Successful meaningful activities may improve quality of care, quality of life, and social relationships between people with dementia and their caregivers. Choosing and implementing meaningful activities in practice is difficult. The aim of this study is to develop a toolkit (in co-creation) that supports family and professional caregivers in choosing, performing, and evaluating meaningful activities for nursing home residents with dementia.

We have already conducted a survey, focus groups, and in-depth interviews. The results of the nationwide survey show that 129 different activities are offered in nursing homes and most of the healthcare professionals, volunteers, and informal caregivers expect them to contribute to the QoL of residents. Healthcare professionals, volunteers, and informal caregivers were involved in offering and performing meaningful activities. In addition, the focus groups and in-depth interviews gave us more insight into the process of choosing an activity for a resident and the facilitators and barriers when choosing and performing meaningful activities.

Based on the previous results, a first provisional version of the toolkit will now be developed. This first version of the toolkit contains multiple meaningful activities which can be selected to perform with the nursing home resident(s). The toolkit with meaningful activities for nursing home residents with dementia will be further developed in and with the collaboration of daily practice. Different methods will be used: think aloud, photo-elicitation, interviews, observations, reflection meetings, and questionnaires.