GEREED voor proactieve zorgplanningsgesprekken bij dementie

Welbevinden
English text below

In dit onderzoek wordt gekeken naar hoe gereedheid voor proactieve zorgplanning kan worden vergroot bij mensen met dementie, hun naasten en zorgverleners. We ontwikkelen en evalueren een scholing voor zorgverleners voor het vergroten van de gereedheid en het inzetten van gesprekshulpen voor proactieve zorgplanningsgesprekken.

Inhoud onderzoek

Dementie zorgt voor een progressieve achteruitgang in het geestelijk en lichamelijk functioneren. Het is daarom belangrijk dat mensen met dementie en hun naasten vroegtijdig in gesprek gaan over het plannen van de toekomst. Een voorwaarde voor praten over proactieve zorgplanning is echter dat mensen met dementie, naasten en zorgverleners dit willen en kunnen.

Om deze ‘readiness’ of gereedheid te vergroten zijn er hulpmiddelen (genaamd gesprekshulpen) ontwikkeld om mensen met dementie en naasten te helpen zich voor te bereiden op proactieve zorgplanningsgesprekken (zie ook: gesprekshulp voor de latere levensfase bij dementie). Met dit project willen wij deze gesprekshulpen structureel en effectief inbedden in de hele zorgketen voor mensen met dementie.

Met het GEREED project willen wij het volgende bereiken:

 • Gereedheid verhogen van mensen met dementie, hun naasten en zorgverleners om in gesprek te komen over proactieve zorgplanning.
 • Bepalen van het gebruik en kosten van producten zoals gesprekshulpen om de gereedheid te vergroten, in verschillende fasen van de ziekte.
 • Inzicht krijgen in hoe mensen met dementie en hun naasten geïnspireerd kunnen worden om door de inzet van gesprekshulpen kenbaar te maken wat voor hen belangrijk is.
 • Ontwikkelen, uitvoeren, en testen van een online scholing voor zorgverleners in de eerste-, tweede- en derdelijnszorg, waarin er geleerd wordt om:
  a.  Hun eigen gereedheid en die van mensen met dementie en naasten te vergroten.
  b. Gesprekshulpen te gebruiken om proactieve zorgplanningsgesprekken op te starten, uit te voeren en de informatie up-to-date te houden.
 • De scholing en producten verspreiden en implementeren in de transmurale zorg voor mensen met dementie en hun naasten.

 

Fase onderzoek

Fase 1
Het uitvoeren van interviews en een literatuuronderzoek. De uitkomsten van Fase 1 zullen de basis vormen voor het scholing die wij in Fase 2 zullen ontwikkelen.

 

Ethics Advisory Committee

Medisch Ethische Commissie Leiden Den Haag Delft

Read this text in English:

GEREED STUDY - READY for advance care planning conversations in dementia

Dementia causes a progressive decline in mental and physical functioning. Therefore, it is important for people with dementia and family caregivers to engage in early conversations about planning for the future. A prerequisite for conversations about advance care planning is the willingness and ability of patients, caregivers, and healthcare professionals to engage in such conversations. However, a prerequisite for talking about advance care planning is that people with dementia, family caregivers and healthcare providers are willing and able to do so.

To increase this ‘readiness’, tools (i.e. conversation aids) have been developed to support people with dementia and family caregivers in preparing for advance care planning conversations. With this project, we aim to integrate these conversation aids systematically and effectively into the entire care chain for people with dementia.

The GEREED project aims to achieve the following:

 • Increase the readiness of people with dementia, their family caregivers and healthcare professionals to engage in advance care planning conversations.
 • Assess the use and costs of conversation aids to increase readiness in various stages of the disease.
 • Understand how patients and family caregivers can be inspired to express what is important to them using conversation aids.
 • Develop, implement, and evaluate an online training for healthcare professionals in primary, secondary and tertiary care settings, focusing on:
  a. Increasing their own readiness, along with readiness of persons with dementia and their family caregivers.
  b. Using conversation aids to initiate, conduct, and maintain advance care planning discussions.
 • Disseminate and implement the training and conversation aids in transmural care for individuals with dementia and their family caregivers.