Hartelijk Welkom!

Welbevinden
English text below

Het verbeteren van het opnameproces van mensen met dementie van thuiszorg naar het Verpleeghuis, voor zowel de persoon met dementie als diens mantelzorger.

Inhoud onderzoek

De overgang naar het verpleeghuis is voor zowel mensen met dementie als hun naasten een ingrijpende gebeurtenis. Informatieoverdracht tussen professionals vindt bij opname beperkt plaats, waardoor de zorgprofessionals in het verpleeghuis onnodig het wiel opnieuw moeten uitvinden en de mantelzorger zijn of haar verhaal steeds opnieuw moet vertellen. Bovendien is bekend dat slechte coördinatie van het opnameproces negatieve gevolgen heeft op de kwaliteit van leven van mensen met dementie. In een studie van Alzheimer Nederland (2019) geeft 50% van de mantelzorgers aan dat zij gebrek aan steun ervoeren tijdens en na de opname van hun naaste met dementie. Een reden hiervoor kan zijn dat de casemanager dementie vaak noodgedwongen de ondersteuning moet stoppen, omdat huidig beleid en financieringsstructuren deze zorg niet ondersteunen.

Door middel van actieonderzoek willen we op een cyclische wijze een regionale werkwijze voor opname van mensen met dementie in het verpleeghuis ontwikkelen., In co-creatie met alle betrokkenen, gefaciliteerd door een onderzoeksteam van zorgprofessionals, mantelzorgers en actieonderzoekers. Er ligt hierbij specifieke nadruk op (1) informatieoverdracht en (2) mantelzorgondersteuning.

Read this text in English:

‘Hartelijk Welkom! (A warm Welcome!)’

Improving the nursing home admission process for people with dementia and their informal caregiver.

The transition from home to the nursing home is a stressful event for both people with dementia and their family. Suboptimal information transfer between professionals during the admission process results in the informal caregiver having to repeat the same story again and again, and professionals being less efficient. Moreover, poor coordination during the admission process is known to negatively affect the quality of life of the people with dementia. In a study by Alzheimer Nederland (2019) 50% of the informal caregivers reported that they experienced a lack of support during and after the admission of their relative with dementia. One reason may be that the dementia case manager is often forced to stop their support, due to limitations in current policies and funding structures.

In this action research study, we want to create a regional method to optimize the nursing home admission process of people with dementia, in co-creation with all those involved, facilitated by a research team of healthcare professionals, informal caregivers and action researchers.

There is a specific emphasis on (1) information transfer, and (2) informal caregiver support.