Het CONT-END -programma: Onderzoek naar CONTrole houden rond het levensEINDE bij Dementie

Welbevinden
English text below

Het CONT-END-programma wordt gefinancierd door de European Research Council (ERC; Consolidator Grant agreement ID 771483) en omvat drie onderdelen (‘werkpakketten’): 1. Perspectieven op wat acceptabele zorg is bij dementie in de laatste levensfase; 2. Effecten van proactieve zorgplanning (‘advance care planning’) bij dementie; 3. Beslissingen in onderzoek naar levenseindezorg.

Inhoud onderzoek

Bij dementie gaat men lichamelijk en geestelijk achteruit en levert men in aan eigen regie. In dit onderzoeksprogramma brengen we perspectieven op toekomstige zorg in kaart in werkpakket 1.

Het gaat om vier interventies die alle een minder of meer controversieel element bevatten als het gaat over het behouden van controle over het levenseinde. De interventies zijn: (1 en 2) twee verschillende vormen van proactieve zorgplanning (‘advance care planning’), 3) technologie waarmee gemonitord kan worden of iemand onrustig of in nood is vlak voor het sterven, en 4) euthanasie. We gaan in zes landen na in hoeverre mensen met dementie, hun naasten, en artsen die te maken hebben met levenseindezorg bij dementie deze interventies acceptabel vinden.

Van advance care planning gaan wij in werkpakket 2 na wat effecten zijn op kwaliteit van leven van mensen met dementie en hoe besluitvorming door naasten wordt ervaren. Hiertoe trainen we huisartsen in een vorm van advance care planning die gericht is op het maken van medische beleidsafspraken of in een vorm waarin zorgdoelen en omgaan met een onzeker ziektebeloop centraal staan. We volgen mensen met dementie ook wanneer zij naar het verpleeghuis gaan. We gaan na wie het meest gebaat is bij welke vorm van advance care planning.

Ten slotte hoort bij het onderzoeksprogramma dat we in werkpakket 3 ons eigen levenseindeonderzoek en dat van anderen onder de loep nemen. We verwachten dat dit de transparantie van ons onderzoek ten goede komt en dat het zorgt voor een uitgebalanceerde interpretatie van onze resultaten. Ook willen we een methode ontwikkelen waarmee onderzoekers beter kunnen reflecteren op hun handelen, vanaf het ontwikkelen van een onderzoeksidee tot aan publicatie van de resultaten.

 

Ethics Advisory Committee
Amsterdam University Medical Center, Amsterdam
University of Missouri-Columbia, School of Medicine, MU Center for Health Ethics, Columbia, USA
Institute for Biomedical Ethics, Universität Basel, Zwitserland
University of Bonn, Institute for Science and Ethics, Duitsland
Alzheimer’s Association, Japan

Read this text in English:

Attempts to CONTrol the END of life in people with dementia: Two-level approach to examine controversies (CONT-END)

The CONT-END programme is funded by the European Research Council (ERC; Consolidator Grant agreement ID 771483) and comprises three Work Packages:
1. Perspectives on what types of care are acceptable at the end of life for patients with dementia
2. Effects of advance care planning in dementia
3. Decisions in end-of-life care research

Cognitive and physical decline in dementia at the end of life imply that control is typically lost. CONT-END will examine perspectives on future care in Work Package 1. We are studying four interventions that contain a controversial element of striving for control in the process of dying with dementia. The interventions are: 1 and 2) two approaches to advance care planning, 3) technology to monitor distress at the end of life, and 4) euthanasia. In six different countries, we examine if and to what extent the interventions, shown on animation videos, are acceptable to people with dementia, family caregivers and physicians.

Work Package 2 examines the effects of advance care planning on quality of life of patients with dementia and how family members experience the decision-making process. We train general practitioners in advance care planning, either with an approach aimed at making concrete treatment decisions, or in an approach focused on care goals and coping with an uncertain prognosis. We also follow people with dementia when they are admitted to a nursing home. We will investigate who benefits most from either approach of advance care planning.

In Work Package 3, we examine our and other research about the end of life. We explore researchers’ decision making; how researchers exercise discretion when navigating ambiguity in research practice. We expect this to will greatly benefit the quality and transparency of CONT-END. We also intend to develop a method that provides researchers with a way to reflect on their work, from the development of a research idea to publication of the results.

Publicaties

van Drimmelen T, Slagboom MN, Reis R, Bouter LM, van der Steen JT. Decisions, decisions, decisions: An ethnographic study of researcher discretion in practice. MetaArXiv Preprints https://doi.org/10.31222/osf.io/7dh3t Xu J, Smaling HJA, Schoones JW, Achterberg WP, van der Steen JT. Noninvasive monitoring technologies to identify discomfort and distressing symptoms in persons with limited communication at the end of life: a scoping review. BMC Palliat Care. 2024 Mar 21;23(1):78. doi: 10.1186/s12904-024-01371-0. van der Steen JT, Nakanishi M, Van den Block L, Di Giulio P, Gonella S, In der Schmitten J, Sudore RL, Harrison Dening K, Parker D, Mimica N, Holmerova I, Larkin P, Martins Pereira S, Rietjens JAC, Korfage IJ; European Association for Palliative Care (EAPC). Consensus definition of advance care planning in dementia: A 33-country Delphi study. Alzheimers Dement. 2024 Feb;20(2):1309-1320. Scheeres-Feitsma TM, van Laarhoven AJJMK, de Vries R, Schaafsma P, van der Steen JT. Family involvement in euthanasia or Physician Assisted Suicide and dementia: A systematic review. Alzheimers Dement 19(8), 3688-3700 (2023). https://doi.org/10.1002/alz.13094 van der Steen JT, Engels Y, Touwen DP, Kars MC, Reyners AKL, van der Linden YM, Korfage IJ. Advance care planning in the Netherlands. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes 180, 133-138 (2023). https://doi.org/10.1016/j.zefq.2023.06.003 Azizi B, Tilburgs B, van Hout HPJ, van der Heide I, Verheij RA, Achterberg WP, van der Steen JT, Joling KJ. occurrence and timing of advance care planning in persons with dementia in general practice: Analysis of linked electronic health records and administrative data. Front Public Health 10, 653174 (2022). https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.653174 Sternberg SA, Shinan-Altman S, Volicer L, Casarett DJ, van der Steen JT. palliative care in advanced dementia: Comparison of strategies in three countries. Geriatrics 6(2), 44 (2021). https://doi.org/10.3390/geriatrics6020044 van der Steen JT, Ter Riet G, van den Bogert CA, Bouter LM. Causes of reporting bias: A theoretical framework. F1000Res 8, 280 (2019). https://doi.org/10.12688/f1000research.18310.2 Smaling, H.J., Jingyuan, X., Nakanishi, M. et al. Interventions that may increase control at the end of life in persons with dementia: the cross-cultural CONT-END acceptability study protocol and pilot-testing. BMC Palliat Care 22, 142 (2023). https://doi.org/10.1186/s12904-023-01249-7