Q-PID: Kwaliteit van leven en paracetamol bij gevorderde dementie

Welbevinden
English text below

Een Nederlandse studie waarin het effect van paracetamol op kwaliteit van leven, dagelijks functioneren, zorgafhankelijkheid, neuropsychiatrische symptomen en pijn wordt onderzocht bij mensen met gevorderde dementie wonend in een verpleeghuis.

Inhoud onderzoek

Er zijn geen bewezen effectieve interventies met betrekking tot de kwaliteit van leven (QoL) voor personen met dementie wonend in een verpleeghuis. Verschillende interventies zijn echter effectief gebleken in het verminderen van mediatoren van QoL (dat wil zeggen uitdagend gedrag, depressieve stemming, slaapstoornissen), waaronder pijnbehandeling. On(der)gediagnosticeerde en on(der)behandelde pijn is een ernstig en veel voorkomend probleem bij mensen met dementie. En hoewel pijn bij deze groep moeilijk te beoordelen is, is de impact op de kwaliteit van leven waarschijnlijk aanzienlijk. Er zijn aanwijzingen dat pijn een negatieve invloed heeft op gedrag, stemming, functioneren en sociale participatie, en het gebruik van paracetamol kan voordelen opleveren.

Doel van de Q-PID-studie: evaluatie van het effect van geplande pijnbehandeling met paracetamol op QoL, neuropsychiatrische symptomen, pijn, zorgafhankelijkheid en dagelijks functioneren bij personen met gevorderde dementie die in instellingen voor langdurige zorg wonen.

95 verpleeghuisbewoners met een leeftijd van 65 jaar of ouder hebben deelgenomen aan de studie. De deelnemer kreeg dagelijks 3 gram paracetamol of een placebo (tablet zonder werkzame stof). Iedere deelnemer kreeg beide behandelingen en loting bepaalde met welke behandeling de deelnemer begon. Elke behandelperiode was zes weken met daartussen een uitwas periode van één week. De deelnemers, artsen en de verzorgenden wisten niet welke tablet de deelnemer kreeg in welke periode.

Read this text in English:

Quality of life and Paracetamol In advanced Dementia (Q-PID)

A Dutch study assessing the effect of paracetamol on quality of life, functioning, care dependency, neuropsychiatric symptoms, and pain in persons with advanced dementia living in long-term care facilities.

There are no proven effective interventions regarding quality of life (QoL) for persons with dementia in long-term care facilities (LTCF). However, several interventions are effective in diminishing mediators of QoL (i.e., challenging behaviour, depressed mood, sleeping disorders), including pain treatment. Un(der)diagnosed and un(der)treated pain is a serious and common problem in persons with dementia. And although pain is difficult to assess in this group, the impact on QoL is probably considerable. There is evidence that pain has a negative impact on behaviour, mood, functioning and social participation, and benefit may be derived from use of paracetamol.

Aims of the Q-PID study: to evaluate the effect of scheduled pain treatment with paracetamol on QoL, neuropsychiatric symptoms, pain, care dependency and daily functioning in persons with advanced dementia living in long-term care facilities.

Leren & Ontwikkelen
Er zijn tot op heden geen producten ontwikkeld voor de toepassing van deze kennis.