SINGER

Herstel

Samenwerking en innovatie in de geriatrische revalidatie

Inhoud onderzoek

Per 1 januari 2013 is de bekostiging van de geriatrische revalidatie overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Partijen die betrokken zijn bij deze overheveling hebben aanbieders van geriatrische revalidatiezorg uitgenodigd om in samenwerking met verzekeraars en andere zorgaanbieders innovatieve zorgpaden voor de revalidatiezorg te ontwikkelen, testen en evalueren in zogenaamde proeftuinen.

De initiatiefnemers wilden in de proeftuinen de volgende resultaten bereiken:

  1. Een samenhangend aanbod van geriatrische revalidatiezorg in de regio met meerwaarde voor cliënten.
  2. Ervaringen opdoen die relevant zijn voor de invulling van de regiorol van de verzekeraar.
  3. Gegevensaanlevering ten behoeve van de DBC-registratie.

SINGER heeft door middel van een exploratieve, prospectieve studie op verschillende niveaus gekeken naar de veranderingen die optraden in de loop van het proces van de implementatie van de innovatieve projecten die in de proeftuinen zijn uitgevoerd in 2011 en 2012. Daarvoor zijn drie cohorten van cliënten opgevolgd en met elkaar vergeleken. De cohorten bestaan uit cliënten die zijn opgenomen op de deelnemende geriatrische revalidatieafdeling(en) van de zestien proeftuinen.

Het onderzoek bestond uit een effect- en een procesevaluatie. Bij de effectevaluatie is nagegaan welke effecten de implementatie van zorginnovaties in de proeftuinen hebben gehad op het functioneren van cliënt en mantelzorgers. Daarnaast is een procesevaluatie uitgevoerd waarin werd nagegaan wat het oordeel van cliënt en mantelzorgers was over het zorgtraject.