EAGER-2-SEE

Herstel
English text below

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen op welke wijze we het zelfmanagement van kwetsbare ouderen met chronische aandoeningen en/of blijvende beperkingen in de geriatrische revalidatie (GR) kunnen ondersteunen en verbeteren met behulp van eHealth (digitale zorg). Daarbij streven we ernaar om minimaal twee bruikbare, haalbare en potentieel effectieve eHealth-applicaties te ontwikkelen die ingezet kunnen worden in de GR.

Inhoud onderzoek

Waarom doen we dit onderzoek?
De toenemende groei van ouderen en het dreigend tekort aan zorgprofessionals zet de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg onder druk. Met de vergrijzing neemt ook het aantal mensen met chronische ziekten toe. Mensen met een chronische ziekte komen vaker in het ziekenhuis en revalidatiecentrum terecht. In revalidatie leren zij omgaan met de chronische aandoening en zelf keuzes te maken in het alledaagse leven en in het zorg-, behandel- en ondersteuningsaanbod (zelfmanagement).
De inzet van eHealth is een belangrijke kans om aan de zorgvraag te voldoen. Een goede eHealth-toepassing kan een patiënt informeren en motiveren, zodat hij/zij beter in staat is om meer regie te nemen over ziekte en eigen gezondheid. Echter, tot op heden is het wetenschappelijk bewijs voor het inzetten van eHealth, in het ondersteunen en verbeteren van het zelfmanagement van patiënten, in de GR schaars. Wat zijn bijvoorbeeld belangrijke belemmerende en faciliterende factoren?

Hoe voeren we het onderzoek uit?
Het onderzoeksprogramma bestaat uit verschillende delen. In het eerste deel wordt in kaart gebracht wat de haalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid is van en hoe therapietrouw geriatrische revalidanten met COPD en zorgprofessionals zijn aan een module van het Viduet (SmartCOPD). Dit wordt onderzocht in een gemixte-methodestudie waarin revalidanten naast hun reguliere revalidatie gebruikmaken van SmartCOPD. Revalidanten worden geïnterviewd over hun gebruikservaring en behandelaren wordt gevraagd naar hun ervaring aan de hand van focusgroepen. Daarnaast wordt de data van SmartCOPD gebruikt om onder andere te meten hoe therapietrouw de groepen zijn aan de app. Naar aanleiding van de resultaten in verschillende rondes wordt SmartCOPD aangepast.

In later volgende onderdelen van de studie wordt er meer generiek gekeken naar het effect van het gebruik van eHealth op de gezondheidsstatus en zelfmanagement van de patiënt. We willen hierbij komen tot minimaal twee bruikbare, haalbare en (kosten-)effectieve eHealth-applicaties die ingezet kunnen worden in de praktijk van de geriatrische revalidatie.

Read this text in English:

EAGER-2-SEE – eHealth in Geriatric Rehabilitation to improve SElfmanagEment

The research goal of this project is to chart in which way we can support and promote self-management of older individuals with chronic diseases and/or permanent disability in geriatric rehabilitation (GR) with help of eHealth (digital care). We strive to develop at least two usable, feasible, and potentially effective eHealth applications that can be used in GR.

Changing demographics and the looming shortage of healthcare professionals puts the quality, availability, and affordability of care under pressure. In an ageing society, the number of people with chronic diseases also increases. People with chronic diseases often end up in the hospital or/and in a geriatric rehabilitation centre. In GR, individuals learn how to deal with a chronic condition and how to make choices in everyday life and with regard to care, treatment, and support (self-management), to be able to function after returning at home.

The use of eHealth offers an important opportunity to meet the increased demand for care. A good eHealth solution can inform and motivate a patient, providing him/her with autonomy in their sickness and own health. However, little scientific evidence is available about the use of eHealth in GR. This results in unclarity about how eHealth can (best) be used to support and improve the self-management of patients in GR. What, for example, are barriers and facilitators? 

How do we conduct the investigation?

The study consists of different parts. In the first part we will chart the feasibility, usability and adherence of rehabilitation patients with COPD and other stakeholders (such as healthcare professionals) to a module of Viduet (SmartCOPD). This is a mixed-methods study in which GR patients use the SmartCOPD application additionally to their treatment plan. The rehabilitation patients are interviewed about their experiences with SmartCOPD. The other stakeholders will take part in a focus group about their experiences. Besides, the data from SmartCOPD will be used to measure, among other things, adherence. The application will be adapted based on the rehabilitation patients’ and other stakeholders’ input regarding SmartCOPD.

In later parts of the research project, the effect of the use of eHealth on health status and self-management of the rehabilitation patients will be charted. We want to develop at least two usable, feasible, and (cost) effective eHealth applications to be used in GR.