EAGER-2-SENSE

Herstel
English text below

Het meten van uitkomsten binnen de geriatrische revalidatie in Nederland wordt momenteel nog niet structureel gedaan. Vanuit het UNC-ZH is het initiatief gestart om een generieke basisset meetinstrumenten samen te stellen, waarmee de cliënt snel en volledig in beeld wordt gebracht.

Inhoud onderzoek

Het meten van uitkomsten binnen de geriatrische revalidatie in Nederland wordt momenteel nog niet structureel gedaan. Er wordt wel gemeten (veelal ziektespecifiek), maar de toegevoegde waarde hiervan voor het totale revalidatieproces van een cliënt is beperkt. Vanuit het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid Holland (UNC-ZH), is het initiatief gestart om een generieke basisset meetinstrumenten samen te stellen, waarmee de cliënt snel en volledig in beeld wordt gebracht. De domeinen waarop gemeten wordt zijn voornamelijk de functie, kwaliteit van leven, maar ook de stoornis.
Om deze stap efficiënter, effectiever en mogelijk voor de patiënt ook minder belastend te laten verlopen, zou de inzet van een bewegingssensor al in de fase waarin de basisset meetinstrumenten wordt afgenomen, specifieke informatie naar boven kunnen halen. Wat kan leiden tot specifiekere revalidatie doelstellingen en gerichtere interventie zoals een toename van fysieke activiteit of vermindering van sedentair gedrag. Het gestructureerd objectief meten middels een bewegingssensor kan hopelijk leiden tot betere evaluatie van revalidatie en op termijn het verbeteren van de kwaliteit van revalidatie.

Dit onderzoeksprogramma bestaat uit twee verschillende onderdelen:
a. RAAK-PRO; making sense of sensor data for personalized health care. Op weg naar gepersonaliseerde revalidatie voor mensen na een beroerte.
b. HIPCARE: Analyse sensordata uit HIPCARE cohort met als doel het beschrijven van beweegpatronen bij ouderen die revalideren na een heupfractuur.

Read this text in English:

EAGER-2-SENSE

At present there is no structural measurement of outcomes within geriatric rehabilitation in the Netherlands. Measurements are being conducted (mostly disease specific), but the added value to the total rehabilitation process of a patient is limited. The University Network for the Care sector South Holland (UNC-ZH) has initiated the compilation of a generic set of basic measuring instruments for a quick and full assessment of the client. The main domains measured are function and quality of life, but also include the disorder.

To make this step more efficient, effective, and possibly also less stressful for the patient, the use of a motion sensor during the phase of the basic set of measurements, could generate specific information. This could lead to more specific rehabilitation goals and more targeted interventions, such as an increase in physical activity or reduction of sedentary behaviour. Structured and objective measurement by means of a motion sensor can hopefully lead to better evaluation of rehabilitation and in the long run improve the quality of rehabilitation.