EAGER@HOME

Herstel
English text below

Onderzoek naar de inzetbaarheid van eHealth om de ambulante geriatrische revalidatie te bevorderen met als uiteindelijk doel de participatie van de revalidant duurzaam te optimaliseren.

Inhoud onderzoek

De algemene verwachting is dat eHealth een grote rol gaat spelen in de toekomstige zorg. De toenemende groei van het aantal ouderen en het dreigend tekort aan zorgprofessionals zet de kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg onder druk. eHealth lijkt veelbelovende mogelijkheden te bieden en kan daarmee mogelijk een deel van de oplossing bieden voor deze zorgkloof. Er is echter ook nog een hoop onduidelijk over het gebruik van eHealth. Effectiviteitsstudies ontbreken vaak en de ontwikkeling gaat sneller dan de onderzoeken plaats kunnen vinden.

Ook binnen de geriatrische revalidatie (GR) biedt eHealth zeer waarschijnlijk veel mogelijkheden. Deze worden ook benoemd in de onderzoeksagenda van de GR, opgesteld in de Position Paper GR. De technologische ontwikkelingen worden hier samen met ambulante revalidatie en het centraal stellen van de patiënt specifiek benoemd. Dit zijn drie belangrijke pijlers die in de praktijk gecombineerd moeten worden.

Om revalidanten de optimale, duurzame, zorg te kunnen bieden en ze zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving te laten participeren, is het van belang om de mogelijkheden van eHealth voor het bevorderen van revalidatie aan huis te onderzoeken. Met dit onderzoek wordt gekeken naar de eindgebruikers van de technologie en alle relevante betrokken partijen, om zo tot een breed gedragen resultaat te komen hoe eHealth de GR aan huis kan bevorderen. Dit wordt gedaan met het uiteindelijke doel om de participatie van de revalidant duurzaam te optimaliseren.

Dit onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt onderzocht hoe eHealth ingezet kan worden ter ondersteuning en het mogelijk maken van de ambulante GR.
In het tweede deel wordt gekeken hoe deze combinatie van eHealth en ambulante GR de participatie van de revalidant duurzaam kan optimaliseren.

Read this text in English:

EAGER@HOME, eHealth in Geriatric Rehabilitation at HOME

Research to the applicability of eHealth to improve geriatric rehabilitation at home with the ultimate goal of durable improvement of the participation of the patient.

The general expectation is that eHealth will play a big part in future health care. The growing number of elderly and the impending shortage of healthcare professionals increase the pressure on the quality, availability, and cost effectiveness of the healthcare system. eHealth seems to offer promising possibilities and may even provide part of the solution. However, there are many uncertainties in the use of eHealth, effect studies are missing, and it is developing at a  faster rate than evidence can be produced.

eHealth also seems promising in geriatric rehabilitation (GR), which is in line with the position paper GR. To provide the patient with improved, durable care and have them remain independent in their own homes and continue participating in their daily activities, it is important to research the possibilities of eHealth for providing GR at home. This research will involve all relevant stakeholders and end-users of the technology to come to a widely supported result on how eHealth can improve GR at home. The ultimate goal is durable improvement of patient participation.