Namaste Familieprogramma

Welbevinden
English text below

Het Namaste Familieprogramma richt zich op het vergroten van de levenskwaliteit van verpleeghuisbewoners met dementie en hun naasten. Betekenisvol contact hebben staat centraal. Zorgmedewerkers verzorgen het programma samen met vrijwilligers en naasten.

Inhoud onderzoek

Namaste VIMP (2020 – 2022)
Met de Verspreidings- en implementatie impuls (VIMP) komen we tegemoet aan de behoefte van naasten en zorgmedewerkers om de implementatie en de kwaliteit van het Namaste Familieprogramma te bevorderen door met de doelgroepen samen:
extra scholings- en begeleidingsopties te ontwikkelen en te bieden;
een praktische handleiding voor naasten van verpleeghuisbewoners te ontwikkelen;
zorgmedewerkers op te leiden tot Namaste-trainer;
een registratiesysteem van Namaste-trainers op te zetten;
het programma te registeren in de database van erkende interventies van Vilans.
Dit maakt het mogelijk dat alle geïnteresseerden goed voorbereid met het Namaste Familieprogramma aan de slag kunnen.

Namaste RCT (2014 – 2019)
Namaste Care is een Amerikaans zorgprogramma dat zich richt op de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners met ernstige dementie en hun naasten. Contact hebben staat centraal, bijvoorbeeld door aanraking of door samen iets te doen. In dit onderzoek is de effectiviteit en kosteneffectiviteit van het Namaste Familieprogramma onderzocht in Nederland via vragenlijsten, interviews, zorggegevens en het observeren van de verpleeghuisbewoners.

In het eerste jaar is een pilot onderzoek uitgevoerd waarbij een aantal vragenlijsten en observatie-instrumenten vertaald en aangepast werden voor gebruik in Nederland. Feedback van de familieleden die de vragen beantwoord hebben, is gebruikt om verbeteringen door te voeren en de beste vragen uit te kiezen voor gebruik in het onderzoek. De onderzoekers hebben nu met name ook meer inzicht in de bruikbaarheid van vragenlijsten over ervaringen van familie met de zorg voor de persoon met dementie.

Er namen negentien verpleeghuizen deel aan het (hoofd)onderzoek. De tien interventiehuizen zijn getraind en hebben het Namaste Familieprogramma geïmplementeerd. De negen controlehuizen blijven de onderzoeksperiode de reguliere zorg leveren. Er werden metingen gedaan bij start en na één, drie, zes en twaalf maanden. Ook werd er informatie verzameld over bewoners die in de onderzoeksperiode kwamen te overlijden. Na twaalf maanden zijn naasten, vrijwilligers en zorgmedewerkers geïnterviewd over hun ervaringen met het Namaste Familieprogramma. Op kleine schaal hebben we ook uitgeprobeerd of het Namaste Familieprogramma geschikt was om bij thuiswonende mensen met dementie aan te bieden.

Toolkit
Het onderzoeksteam heeft een toolkit voor het Namaste Familieprogramma ontwikkeld. Ga hier naar de toolkit.

Gepresenteerd op
26th Nordic Congress of Gerontology 2022, Odense, Denemarken

Read this text in English:

Namaste Care Family program

The Namaste Care Family Program focuses on improving the quality of life of nursing home residents with dementia and their relatives by making meaningful connections. Healthcare professionals deliver the program together with volunteers and family.

Namaste VIMP (2020 – 2022)

With the ‘Distribution and Implementation Impulse’ (VIMP; grant by ZonMw), we meet the needs of relatives and healthcare professionals to promote the implementation and quality of the Namaste Family Program by working together with the target groups to:

1) develop and provide additional training

2) develop a practical manual for relatives of nursing home residents

3) train healthcare workers to become Namaste trainers

4) set up a registration system for Namaste trainers

5) register the program in the database of evidence-based interventions of Vilans

 

Namaste RCT (2014 – 2019)

Namaste Care is an American care program that focuses on the quality of life of nursing home residents with advanced dementia and their loved ones. Having meaningful contact is central, for example through touch or by doing something together. This study investigated the effectiveness and cost-effectiveness of the Namaste Care Family Program in the Netherlands, a culturally adapted version of Namaste Care, based on questionnaires, interviews, care data and observation of nursing home residents.

In the first year, a pilot study was carried out in which a number of questionnaires and observation instruments were translated and adapted for use in the Netherlands. Feedback from relatives was used to implement improvements and select the best questions for the study. The researchers now have more insight specifically into the usefulness of questionnaires on family experiences with caring for the person with dementia in the nursing home setting.

In total, 19 nursing homes participated in the (main) study. The 10 intervention homes were trained and have implemented the Namaste Care Family Program. The 9 control homes continued to provide regular care during the study period. Measurements were done at baseline and after 1, 3, 6 and 12 months. Information was also collected about residents who died during the study period. After 12 months, relatives, volunteers and healthcare professionals were interviewed about their experiences with the Namaste Care Family Program. We also pilot-tested whether the Namaste Care Family Program was suitable for people with dementia living at home.

Publicaties

Haaksma ML, O’Driscoll C, Joling KJ, Achterberg WP, Francke AL, van der Steen JT, Smaling HJA. Evaluating the feasibility, experiences, facilitators of and barriers to carers and volunteers delivering Namaste Care to people with dementia in their own home: a qualitative interview study in the UK and the Netherlands. BMJ Open. 2022 Nov 14;12(11):e063422. doi: 10.1136/bmjopen-2022-063422. Smaling, H.J.A., Francke, A. L., Achterberg, W. P., Joling, K.J., van der Steen, J.T. (2022). The Perceived Impact of the Namaste Care Family Program on Nursing Home Residents with Dementia, Staff, and Family Caregivers: A Qualitative Study. Journal of Palliative Care, 38(2), doi: 10.1177/08258597221129739 Smaling, HJA, Joling, KJ, van der Steen, JT. Measuring positive caregiving experiences in caregivers of nursing home residents with dementia. Geriatr. Gerontol. Int. 2021; 1-2. Tasseron-Dries, P. E., Smaling, H. J., Doncker, S. M., Achterberg W. P., & van der Steen, J. T. (2021). Family involvement in the Namaste Care Family program for dementia: A qualitative study on experiences of family nursing home staff, and volunteers. International Journal of Nursing Studies, 103968. Smaling HJA, Joling KJ, Achterberg WP, Francke AL, van der Steen JT. Measuring positive caregiving experiences in family caregivers of nursing home residents: A comparison of the Positive Experiences Scale, Gain in Alzheimer Care INstrument, and Positive Aspects of Caregiving questionnaire. Geriatr. Gerontol. Int. 2021;1-8. El Alili, M., Smaling, H.J.A., Joling, K.J. et al. Cost-effectiveness of the Namaste care family program for nursing home residents with advanced dementia in comparison with usual care: a cluster-randomized controlled trial. BMC Health Serv Res 20, 831 (2020). https://doi.org/10.1186/s12913-020-05570-2