Proeftuin Emotie Intelligente Zorgrobot

HerstelWelbevinden
English text below

Met het oog op de arbeidskrapte, toenemende vergrijzing en complexere zorg, zijn digitalisering en technologie noodzakelijke stappen in de zorgtransitie. In de proeftuin gaan we een emotie intelligente robot ontwikkelen die de zorg kan helpen bij het bieden van meer persoonsgerichte zorg. Zorg is en blijft mensenwerk en daarom staat de menselijke maat binnen dit project centraal. De robot ontwikkelen we daarom ook samen met bewoners, familie en zorgmedewerkers.

Inhoud onderzoek

Het project richt zich op de transitie van de gezondheidszorg naar behandelmethoden en technieken voor gepersonaliseerde zorg middels een Emotie Intelligente (EI) zorgrobot. Hierbij is de doelstelling van het project: “Onderzoeken en ontwikkelen van een Emotie Intelligente Zorgrobot in een proeftuin voor bewoners in de langdurige zorg met een verstandelijke beperking en bewoners met dementie”

Naast de ontwikkeling ligt de focus van het onderzoek op verbetering van levenskwaliteit van cliënten, ondersteuning van zorgpersoneel en implementatie in zorgprocessen. Onderliggend aan deze doelstelling kent het project daarbij vier subdoelstellingen:

Subdoel 1 – Opzetten van een proeftuin in VG- en VVT-instellingen voor experimenten en pilots met de EI zorgrobot.
Subdoel 2 – Ontwikkelen van een EI zorgrobot, welke AI (artificial intelligence) gebaseerde interventies kan uitvoeren op basis van real-time emotieherkenning en cliëntprofielen.
Subdoel 3 – Onderzoeken effectiviteit inzet EI zorgrobot
Subdoel 4 – Opstellen van implementatieplan voor de EI zorgrobot

Emotie intelligente zorgrobot
Mentech heeft de HUME, een slim sensorplatform ontwikkeld, om spanningsopbouw vroegtijdig te detecteren. Zorgrobot Sara beschikt over diverse opmaat gemaakte modules waarmee Sara kan helpen bij persoonsgerichte zorgtaken en dagbesteding. Door emotieherkenning en persoonsgerichte interventies te integreren, wordt een autonome emotie-intelligente zorgrobot gerealiseerd. Deze robot kan tal van sociale functies autonoom vervullen, afgestemd op de behoefte van de individuele cliënt en zijn/haar gemoedstoestand. Voor grootschalige implementatie moet de zorgrobot ook een integraal onderdeel van het complexe zorgproces worden en afgestemd zijn op de wensen en behoeften van alle gebruikers.

Het consortium zet daartoe een proeftuin voor de langdurige zorgsector op. Hierin worden de ‘sociale functies’ op basis van algoritme-gestuurde interventies van de autonome zorgrobot onderzocht en ontwikkeld. Door de proeftuinsetting worden ervaringen van cliënten, naasten én zorgmedewerkers direct meegenomen in de ontwikkeling en validatie. Ook de randvoorwaarden voor integratie in het zorgproces, gericht op opschaling en implementatie, worden in de proeftuin onderzocht.

Read this text in English:

Supporting care with an Emotion Intelligent Care Robot

With the increasing labour shortages, an ageing population and more complex health care, digitization and technology are necessary to be able to continue to provide high-quality care. Together with residents, family, and professional caregivers, we are going to develop an emotion-intelligent robot that can help healthcare professionals provide person-oriented care. Care is and will always be carried out by people and that is why the human dimension is paramount in this project.

The project focuses on the transition of health care to treatment methods and interventions for personalized care using an Emotion Intelligent (EI) care robot. The objective of the project is: “Development and validation of an Emotion Intelligent Care Robot for long-term care residents with an intellectual disability and residents with dementia using living labs”.

In addition to development, the research focus is on improving the quality of life of residents, supporting healthcare professionals, and implementation in care processes. Besides the main objective, the project has four sub-goals.

Subgoal 1 – Set up living labs in long-term care institutions for residents with an intellectual disability and residents with dementia for experiments and pilots with the EI care robot.
Subgoal 2 –
Develop an EI care robot, which can perform AI-based interventions based on real-time emotion recognition and resident profiles.
Subgoal 3 –
Investigate the effectiveness of the use of an EI care robot.
Subgoal 4 –
Develop an implementation plan for the EI care robot in long-term care.

Emotion intelligent care robot
Mentech has developed the HUME, a smart sensor platform, to detect stress build-up at an early stage. Care robot Sara has various tailor-made modules to help with person-centred care tasks and daytime activities. By integrating emotion recognition and person-centred interventions, an autonomous Emotion-intelligent care robot is realized. This robot can perform many social functions autonomously, tailored to the needs of the individual resident and their state of mind. For large-scale implementation, the EI robot must also become an integral part of the care process and be tailored to the wishes and needs of all users.

To this end, the consortium is setting up living labs in the long-term care sector. In the living labs, the ‘social functions’ based on algorithm-driven interventions of the autonomous care robot are developed and investigated. The living lab setting means that the experiences of residents, family and professional caregivers are directly included in the development and validation process. The conditions for integration of the EI robot in the care process, aimed at scaling up and implementation, are also being investigated in the living lab.