EAGER

Herstel
English text below

In de geriatrische revalidatie (GR) staat eHealth nog in de kinderschoenen en is er weinig bekend over de wetenschappelijke effectiviteit. Voor professionals is het vaak lastig om te beoordelen welke eHealth toepassingen voor hun patiënten zinvol kunnen zijn. Daarnaast is het aanbod dusdanig groot dat men vaak door de bomen het bos niet meer ziet. Kortom, aan de ene kant groeien de mogelijkheden m.b.t. eHealth in de GR, aan de andere kant blijven de ontwikkelingen daar momenteel achter. Het doel van deze onderzoekslijn is dan ook om bij te dragen aan enerzijds de wetenschappelijke basis op dit onderwerp, maar ook om de praktijk van de GR te ondersteunen bij het maken van keuzes en het succesvol implementeren van eHealth.

Inhoud onderzoek

 1. Systematische review: een systematisch overzicht van huidige literatuur gericht op effectiviteit, bruikbaarheid en haalbaarheid van eHealth interventies binnen de geriatrische revalidatie.
 2. Practice based survey: een nationale en internationale survey gericht op het verzamelen van praktijkervaringen van professionals aangaande het huidige gebruik van en de ervaringen met eHealth in de geriatrische revalidatie. Bestaande uit:
  1. Pilot (inter)nationale survey eHealth in de geriatrische revalidatie: POF project in samenwerking met Hogeschool Leiden.
  2. Nationale survey eHealth in de geriatrische revalidatie: POF project in samenwerking met Hogeschool Leiden.
  3. International survey eHealth in geriatric rehabilitation.
 3. Standaardisatie eHealth in geriatrische revalidatie: het bereiken van internationale consensus over de definitie en uitgangspunten (indeling, doelen, doelgroepen) van eHealth in de geriatrische revalidatie op basis van systematische review en (inter)nationale survey middels een Delphi-methode. Planning: 2022

Read this text in English:

EAGER

eHealth in geriatric rehabilitation (GR) is still in the early stages, and little is known about its scientific effectiveness. It is often difficult for professionals to assess which eHealth applications could be useful for their patients. In addition, the range of applications is so extensive that people often cannot choose. In short, the possibilities regarding eHealth in GR are growing, but developments are currently lagging behind. The aim of this line of research is therefore to contribute to the scientific basis of this subject, and also to support GR practice in making choices and successfully implementing eHealth.

This research programme consists of three components:

 • Systematic review: a systematic review of current literature focusing on effectiveness, usability, and feasibility of eHealth interventions within geriatric rehabilitation.
 • Practice-based survey: a national and international survey to collect practical experiences of professionals regarding the current use of and experiences with eHealth in geriatric rehabilitation, consisting of:
 • Pilot (inter)national survey eHealth in geriatric rehabilitation: practice-oriented project in collaboration with Leiden University of Applied Sciences.
 • National survey eHealth in geriatric rehabilitation: practice-oriented project in collaboration with Leiden University of Applied Sciences.
 • International survey eHealth in geriatric rehabilitation.
 • Standardization eHealth in geriatric rehabilitation: reaching international consensus on the definition and principles (classification, goals, target groups) of eHealth in geriatric rehabilitation based on systematic review and (inter)national survey using a Delphi method.